"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

ΟΕΕΣύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Μορφές ΟΕΕ
 

Τύποι ΟΕΕ

Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες :

(Ι) ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ)

(ΙΙ) ΟΕΕ με απεριόριστο αριθμό προσώπων (ΟΕΕ)

Χαρακτηριστικά ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ)
• Διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες ή/και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές
• Περιορίζουν τον συνολικό αριθμό των επενδυτών/μεριδιούχων στο μέγιστο όριο των 75
• Ελεύθερη μεταβίβαση μεριδίων/μετοχών του ΟΕΕ, με την προϋπόθεση ότι ο ΟΕΕ δεν θα ξεπεράσει το όριο των 75 επενδυτών/μεριδιούχων
• Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητος ο διορισμός διαχειριστή ή θεματοφύλακα
• Ο ΟΕΕΠΑΠ μπορεί να συσταθεί είτε ως εταιρεία επενδύσεων σταθερού ή μεταβλητού κεφαλαίου είτε ως συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης
• Επιτρέπεται η συγκρότηση ΟΕΕΠΑΠ με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα
• Ο ΟΕΕΠΑΠ δεν έχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο

Χαρακτηριστικά ΟΕΕ με απεριόριστο αριθμό προσώπων (ΟΕΕ)
• Διατίθενται σε ιδιώτες ή σε επαγγελματίες ή/και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές
• Ελεύθερη μεταβίβαση μεριδίων/μετοχών του ΟΕΕ
• Απαραίτητος ο διορισμός θεματοφύλακα
• Μπορεί να εισαχθεί σε αναγνωρισμένη χρηματιστηριακή αγορά και να διαπραγματεύεται ελεύθερα σε ιδιώτες επενδυτές
• Έχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο €125.000 ή €300.000 σε περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ
• Δύναται να έχει συγκεκριμένους επενδυτικούς περιορισμούς, αναλόγως του τύπου επενδυτή και της συνολικής επενδυτικής πολιτικής
• Ο ΟΕΕ μπορεί να συσταθεί είτε ως εταιρεία επενδύσεων σταθερού ή μεταβλητού κεφαλαίου είτε ως συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης είτε ως αμοιβαίο κεφάλαιο
• Επιτρέπεται η συγκρότηση ΟΕΕ με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα