"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

ΟΕΕΣύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Τύποι ΟΕΕ
 

Μορφές ΟΕΕ

Ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) δύναται να συσταθεί λαμβάνοντας μόνο μία από τις ακόλουθες μορφές:

(α) ως αμοιβαίο κεφάλαιο

(β) ως εταιρεία επενδύσεων, με τη νομική μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές

(γ) ως συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης

Επίσης, επιτρέπεται η συγκρότηση ΟΕΕ με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα. Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ, εκδίδει μερίδια τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία που συγκροτούν το συγκεκριμένο τμήμα. Η αξία των μεριδίων μπορεί να διαφέρει ανά επενδυτικό τμήμα.