"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

ΟΕΕΣύντομη Περιγραφή
Μορφές ΟΕΕ
Τύποι ΟΕΕ
 

Πλεονεκτήματα

Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τον τελικό επενδυτή :

• Γρήγορη και απλή διαδικασία αδειοδότησης (έως 3 μήνες)
• Χαμηλά κόστη για ίδρυση και συντήρηση των ΟΕΕ στην Κύπρο
• Οποιοδήποτε επενδυτικό στοιχείο μπορεί να συμπεριληφθεί στην επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις)
• Ένας ΟΕΕ μπορεί να συσταθεί σε μορφή “umbrella fund” με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, επιτρέποντας στην εταιρεία διαχείρισης να εφαρμόζει διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές με διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων.
• Τα επενδυτικά τμήματα δεν έχουν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο (σε ΟΕΕ καταστατικής μορφής).
• Υποχρεωτική δημοσίευση εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους επενδυτές (οικονομικά στοιχεία, σύνθεση χαρτοφυλακίου, δανεισμός, NAV κλπ.).
• Ετήσιος έλεγχος οικονομικών εκθέσεων
• Υπολογισμός τιμής μεριδίου (NAV) τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ρευστοποίησης
• Απαλλαγή φόρου στο ποσό επένδυσης στον ΟΕΕ, καθώς και στην υπεραξία από πώληση μεριδίων/μετοχών του ΟΕΕ
• Απαλλαγή φόρου στο κέρδος που εισπράττει ο ΟΕΕ από πώληση στοιχείων του ενεργητικού του, καθώς και στα μερίσματα που διανέμουν εταιρίες που έχει επενδύσει ο ΟΕΕ
• Χαμηλός φορολογικός συντελεστής (12,5%) στα καθαρά κέρδη των ΟΕΕ καταστατικής μορφής