"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

ΟΕΕΠλεονεκτήματα
Μορφές ΟΕΕ
Τύποι ΟΕΕ
 

Σύντομη Περιγραφή

Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), οι οποίοι έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρονται σε οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, περιλαμβανομένων των επενδυτικών τμημάτων, ο οποίος -

(α) συγκεντρώνει κεφάλαια από αριθμό επενδυτών, με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική, προς όφελος αυτών των επενδυτών, και

(β) δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί του Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ