"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Zeus Global Balanced Fund

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Zeus Global Balanced Fund
Κατηγορία: Μικτό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 23/12/2016
Επενδυτικός κίνδυνος: 5 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Euribor 3-m + 150 bps

Επενδυτικός σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών χρεογράφων και δευτερευόντως μετοχών, T-Bills, καταθέσεων και λοιπών μέσων χρηματαγοράς, στις διεθνείς αγορές. Η απόδοση θα προέρχεται τόσο από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών όσο και από εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων, τοκομεριδίων και τόκων. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται επίσης να αναλάβει έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Επενδυτικό Τμήμα απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως εταιρικών και κρατικών ομολόγων και δευτερεύοντος μετοχών, T-Bills, καταθέσεων και λοιπών μέσων χρηματαγοράς και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο προς υψηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

Προηγούμενες Επιδόσεις

Δεν παρουσιάζεται διάγραμμα επιδόσεων, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί ένας ολόκληρος χρόνος λειτουργίας για το συγκεκριμένο Επενδυτικό Τμήμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων.