"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Blue Water Investments Balanced Fund

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Blue Water Investments Balanced Fund
Κατηγορία: Μικτό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 31/12/2013
Επενδυτικός κίνδυνος: 4 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Euribor 3-m + 250 bps

Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως εταιρικών και κρατικών ομολόγων και μετοχών και δευτερεύοντος T-Bills και καταθέσεων, τόσο στις αγορές των Ευρωπαϊκών χωρών, όσο και στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται κυρίως από το εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων και τοκομεριδίων και δευτερεύοντος από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης, να αναλάβει υψηλή έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως εταιρικών και κρατικών ομολόγων και μετοχών και δευτερεύοντος T-Bills και καταθέσεων και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Για να δείτε τις Προηγούμενες Αποδόσεις του Α/Κ πατήστε εδώ