"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Μετοχικό Α/Κ Emerging Markets and New Frontiers Markets

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Μετοχικό Α/Κ Emerging Markets and New Frontiers Markets
Κατηγορία: Μετοχικό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 06/08/2013
Επενδυτικός κίνδυνος: 5 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) 60% MSCI Emerging Markets (in EUR) + 40% Euribor 3-m .

Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών αναδυομένων αγορών και νέων υπό ανάπτυξη αγορών ή μετοχών εταιριών που έχουν υψηλή έκθεση στις εν λόγω οικονομίες, προερχόμενης πρωτίστως από υπεραξία κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα, σε συνδυασμό με την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς (T-Bills).

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (άνω των 5 ετών), που επιθυμούν διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους με τοποθετήσεις στις ταχέως αναπτυσσόμενες διεθνείς οικονομίες, αναμένοντας ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο σημαντικών διακυμάνσεων στην αξία της επένδυσης τους.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Για να δείτε τις Προηγούμενες Αποδόσεις του Α/Κ πατήστε εδώ