"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Developed Markets Balanced USD Fund

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Developed Markets Balanced USD Fund
Κατηγορία: Μικτό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 6/8/2013 (τροποποίηση στις 1/9/2016)
Επενδυτικός κίνδυνος: Κατηγορία μεριδίων EURO : 4 (από 7) Κατηγορία μεριδίων USD : 5 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark): US Dollar Libor 3-m + 200 bps

Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως μετοχών, εταιρικών και κρατικών χρεογράφων και δευτερευόντως T-Bills, καταθέσεων και λοιπών μέσων χρηματαγοράς, κυρίως στις αναπτυγμένες αγορές των ΗΠΑ και των Ευρωπαϊκών χωρών (τουλάχιστον κατά 55%), χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και οι υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται τόσο από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών όσο και από εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων, τοκομεριδίων και τόκων.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Επενδυτικό Τμήμα απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως μετοχών, εταιρικών και κρατικών ομολόγων και δευτερευόντως T-Bills και καταθέσεων και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

Προηγούμενες Επιδόσεις

Δεν παρουσιάζεται διάγραμμα επιδόσεων, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί ένας ολόκληρος χρόνος λειτουργίας για το συγκεκριμένο Επενδυτικό Τμήμα στη νέα κατηγορία με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων.