"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Best Selection Balanced Fund

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Best Selection Balanced Fund
Κατηγορία: Μικτό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 06/08/2013
Επενδυτικός κίνδυνος: 5 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Euribor 3-m + 200 bps

Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, των διεθνών αγορών, προερχόμενης πρωτίστως από υπεραξία κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μετρίου έως υψηλού επενδυτικού κινδύνου, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς (T-Bills). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να αναλάβει υψηλή έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.
Ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε Ευρώ ορίζεται το 50% .

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών κυρίως επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία και μέσω ομολογιακών εκδόσεων, κρατικών και εταιρικών, και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μετρίου έως υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Για να δείτε τις Προηγούμενες Αποδόσεις του Α/Κ πατήστε εδώ