"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Εταιρεία

Η GMM Global Money Managers είναι καινοτόμος στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Εταιρικό Προφίλ
Επενδυτική Επιτροπή
Ευέλικτες Επιλογές
Διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Καριέρα στη GMM
Πολιτική Αποδοχών
 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρία Διαχείρισης διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 6 μέλη και συγκεκριμένα τους:

• Ιωάννα Πουλιάση  Διευθυντή - Πρόεδρο Δ.Σ.
• Νικόλαο – Ιωάννη Καλτσογιάννη Διευθυντή Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (Εκτελεστικό Σύμβουλο)
• Αλέξιο Καρτάλη Γενικό Διευθυντή A΄ (Εκτελεστικό Σύμβουλο)
• Πέτρο Μορφόπουλο Γενικό Διευθυντή Β΄ (Εκτελεστικό Σύμβουλο)
• Βασίλειο Μάρο Διευθυντή (Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο)
• Μαρία Παναγιώτου Διευθυντή (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο)

Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων της Εταιρίας Διαχείρισης, είναι ο Εκτελεστικός Σύμβουλος του Δ.Σ. Νικόλαος – Ιωάννης Καλτσογιάννης, πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίων και αναλυτής αγορών και μετοχών.

Η καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας Διαχείρισης ασκείται από τον κ. Αλέξιο Καρτάλη, Εκτελεστικό Σύμβουλο του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή αυτής, ο οποίος είναι επίσης Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας, εποπτεύων τη σύμφωνη με τη Νομοθεσία και τους εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργία της, και υπεύθυνος για την πρόληψη και αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (money laundering).