"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Εταιρεία

Η GMM Global Money Managers είναι καινοτόμος στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Εταιρικό Προφίλ
Διοικητικό Συμβούλιο
Επενδυτική Επιτροπή
Ευέλικτες Επιλογές
Καριέρα στη GMM
Πολιτική Αποδοχών
 

Διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ

Τα μερίδια Α/Κ της Εταιρείας ∆ιαχείρισης GMM διατίθενται εντός της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της.

Κατά περίπτωση, δύναται τα μερίδια Α/Κ να διατίθενται και μέσω δικτύου πωλήσεων συνεργαζόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Εταιριών ∆ιαχείρισης και Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.

Η Εταιρία δύναται επίσης να διαθέτει τα μερίδια Α/Κ που διαχειρίζεται και σε άλλο κράτος μέλος (π.χ. στην Ελλάδα), μέσω πιστοποιημένων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, αντιπροσώπων της

Δίκτυο Διάθεσης